ALLMÄNNA VILLKOR – FÖRETAG

Rätt Internet-Kapacitet i Sverige AB

Giltiga fr o m 2013-01-15

1. Allmänt

1.1. Dessa allmänna villkor gäller mellan Rätt Internet- Kapacitet i Sverige AB (nedan kallat Riksnet) och Företaget (”Kunden”), för Riksnets leverans av Internettjänster till Kundens lokala nät, enligt vad som närmare anges i dessa allmänna villkor, kundavtal och leveransavtal om leverans av Internetkapacitet (”Leveransavtal”), som undertecknats av Kunden och Riksnet (”Avtalet”).

1.2. Vid eventuella motstridigheter mellan dessa allmänna villkor, kundavtal och leveransavtal skall det senare äga företräde mellan parterna.

2. Tjänster

2.1. Riksnet tillhandahåller nedan i punkterna 2.1.1. – 2.1.2 angivna tjänster enligt avtalet.

2.1.1. Anslutning av nät
Riksnet ansluter kundens lokala nätverk (LAN) till Internet via egen eller hyrd förbindelse eller kapacitet (”Anslutnings-tjänsten”). Anslutningspunkt är den lokala fiberleverantör-ens avlämningspunkt hos kunden.

2.1.2. Internetaccess
Riksnet tillhandahåller, via Kundens anslutning, Kunden Internetaccess med en kapacitet som framgår av avtalet (”Internettjänsten”).

2.2. Kunden är införstådd med att uppkoppling till eller via andra nät sker på varje näts egna villkor, vilket innebär att anslutningsavgifter, förbud mot vissa typer av trafik eller liknande restriktioner kan förekomma. Kunden är även medveten om att avbrott, fördröjningar etc. kan förekomma utanför Riksnets nationella nät (d.v.s. på ”Internet”), vilket inte skall utgöra fel i Tjänsterna.

3. Användning av Anslutnings- och Internettjänsterna

3.1. De IP-adresser som tillhandahålls Kund enligt detta Avtal skall vid Avtalets upphörande återgå till Riksnet.
3.2. Riksnet får med omedelbar verkan stänga eller begränsa Anslutnings- och Internettjänsten om Kunden eller slutanvändarna utnyttjar Tjänsterna på otillåtet sätt, innefattande men ej begränsat till användning av Tjänsterna på sätt som:

a) strider mot tillämplig svensk och internationell lagstiftning, regler som anges av nät till vilka Riksnets och/eller Kundens nät har anslutning, eller Riksnets övriga anvisningar

b) förorsakar orimlig belastning på nätutrustning, eller äventyrar nätets funktion och användbarhet, eller
c) på annat sätt medför avsevärd olägenhet ör Riksnet.

3.3. Kund eller slutanvändarna får inte göra intrång i anslutna nät eller datorresurser som är anslutna till sådant nät eller obehörigen använda, förstöra eller förvanska information i sådant nät. Kund och Slutanvändare får vidare ej ta del av eller till utomstående vidarebefordra sådan information.

3.4. Kunden och Slutanvändare får ej utan Riksnets föregående obehövligt skriftliga medgivande vidareförsälja eller upplåta kapacitet till tredje man.

4. Kundens nät och utrustning samt utplacerad utrustning

4.1. Riksnet ansvarar inte för skada på lokala nät och övrig utrustning som tillhör Kunden. Kunden bekostar tekniskt underhåll av sådan utrustning.

4.2. Kunden skall se till att utrustning som tillhör Riksnet och är placerad hos Kunden inte kommer till skada. Flyttning av sådan utrustning får endast ske efter Riksnets föregående skriftliga godkännande.

5. Kontaktpersoner

5.1. Kunden skall utse kontaktpersoner, vilka skall vara behöriga företrädare för Kunden och ha befogenhet att i samarbete med Riksnet fatta de beslut som kan krävas i anledning av dessa allmänna villkor. Kontaktpersoner för Kunden skall framgå av kundavtalet och byte av sådan skall meddelas Riksnet skriftligen. Kundens kontaktpersoner skall fungera som en länk mellan Kunden och Riksnet.

6. Fel och avhjälpande

6.1. Om fel eller avbrott i Tjänsterna uppstår skall Riksnet, om felet eller avbrottet ligger inom Riksnets ansvarsområde och kontroll, påbörja felavhjälpning inom skälig tid (ca 8timmar, kontorstid). Riksnet.skall avhjälpa felet eller avbrottet inom skälig tid (ca 24 timmar, kontorstid) från Kundens felanmälan till Riksnet.

6.2. Om fel eller avbrott föreligger i Kundens lokala nät, datorutrustning eller i förbindelsen till anslutningspunkten ansvarar Kunden själv för att felet eller avbrottet åtgärdas. Om Riksnet efter felanmälan från Kunden åtgärdar ett fel som beror på Kunden eller något förhållande på dennes sida är Kunden skyldig att ersätta Riksnet för utfört arbete och övriga kostnader enligt Riksnets gällande prislista.

6.3. Sker inte avhjälpande enligt punkt 6.1 ovan, och leder detta till utbytt mot direkt skada för Kunden, har Kunden rätt till nedsättning av avgiften med maximalt 1/30 av månadsavgiften per 24 timmar efter att tidsfristen, gällande avhjälpning, löpt ut.

7. Betalning

7.1. Kunden skall erlägga ersättning för Riksnets tillhanda-hållande av Tjänsterna enligt vad som närmare framgår av kundavtalet. Betalning sker kvartalsvis i förskott och skall vara Riksnet tillhanda inom trettio (30) dagar från fakturadatum. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen, lagstadgad påminnelseavgift och eventuell inkassokostnad. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 24% från förfallodagen samt 50 kronor i påminnelseavgift vid skriftlig påminnelse. Riksnet har även rätt att ta ut en avgift om 20 kronor per faktura som skickas via brev. Riksnet äger rätt att överlåta fakturor till kreditbolag som då övertar fordran gentemot kunden.

8. Ansvarsbegränsning m.m.

8.1. Kunden har, med de begränsningar som följer nedan, rätt till ersättning för direkt skada som Riksnet genom vårdslöshet förorsakat Kunden vid tillhandahållande av tjänsterna. Riksnet ska enligt punkt 6.1 få möjlighet att åtgärda skadan.

8.2. Riksnet ansvarar inte för
(a) tillgänglighet och funktion i Kundens lokala nät,
(b) utrustning och förbindelse till anslutningspunkten, (c) intrång i Kundens eller slutanvändarnas datorresurser samt
(d) fel, brist eller dröjsmål om detta orsakats av att Kund eller slutanvändare felaktigt handhaft utrustning eller (e) fel i dator, modem eller av annan operatör eller annan organisation tillhandahållen förbindelse.
Vidare åtar sig Riksnet inget ansvar för fel, brist eller dröjsmål i datakommunikationsutrustning som är placerad utanför Riksnets kontroll.

8.3. Riksnet är ersättningsskyldig enligt dessa allmänna villkor att under alla omständigheter begränsat till ett belopp motsvarande tre (3) månadsavgifter från det påskrivna kundavtalet.

8.4. Part är befriad från ansvar för bristande fullgörelse av sina förpliktelser om fullgörandet därav förhindras eller avsevärt försvåras av omständighet som part inte rimligen kunnat förutse eller råda över. Som befriande omständighet skall bl.a. avses arbetskonflikt, blixtnedslag, brand, naturkatastrof, myndighetsbestämmelse eller liknande omständighet. Om en sådan händelse kan antas fortgå under längre tid än tre (3) månader har vardera parten rätt att säga upp avtalet.

9. Avtalstid och uppsägning

9.1. Avtalet gäller under den inledande bestämda avtalsperiod som anges i det påskrivna kundavtalet. Efter den bestämda avtalsperiod som anges i det påskrivna kundavtalet övergår avtalet till ett löpande avtal med tre (3) månaders ömsesidig uppsägningstid.

9.2. Vid Kundens dröjsmål med betalning överstigande trettio (30) dagar efter Riksnets påminnelse härom, eller om Kunden använder Tjänsten i strid mot vad som stadgas i Avtalet, har Riksnet rätt att stänga av Tjänsterna och/eller säga upp Avtalet till omedelbart upphörande.

9.3. Vardera parten äger säga upp avtalet till omedelbart upphörande om den andra parten
(a) i väsentligt avseende åsidosätter sina skyldigheter enligt avtalet och dessa allmänna villkor, eller

(b) försätts i konkurs, inställer sina betalningar eller skäligen kan befaras vara på obestånd.
9.4. Efter Avtalets upphörande kan Riksnet efter parternas överenskommelse härom och underleverantörs godkänn-ande överlåta fiber- eller kapacitetsavtal med under- leverantör till Kunden.

10. Ändringar

10.1. Riksnet har rätt att ändra avtalet, inklusive i påskrivet kundavtalets specificerade priser, med tre (3) månaders föregående skriftligt meddelande till Kunden varefter ändring börjar gälla. Om Kunden ej godtar den aviserade ändringen äger Kunden rätt att fram till trettio (30) dagar innan ändringen börjar gälla skriftligen säga upp Avtalet till upphörande från och med dagen för ändringens ikraftträdande. Har Kunden inte nyttjat sin rätt att säga upp Avtalet är ändringen bindande för Kunden.

10.2. Oaktat vad som anges ovan har Riksnet rätt att vid avtalstidens utgång ändra avgifter genom att senast tre (3) månader innan avtalstidens utgång skriftligen informera Kunden därom.

11.Övrigt

11.1. Riksnet har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal till tredje man samt att anlita underleverantör för fullgörandet därav.

12. Tillämplig lag och tvist

12.1. På dessa Avtal är svensk lag tillämplig. Tvist i anledning av dessa Avtal skall slutligt avgöras i allmändomstol med Umeå tingsrätt som första instans.