INTEGRITETSPOLICY

Funderar du på säkerhet och integritet kring data? Det är viktigt för oss att du har förtroende att låta oss hantera och lagra data om dig, att du är medveten om att vi gör det på ett lagligt och pålitligt sätt och hur det går till. Det här är vår integritetspolicy – vi värnar alltid om din integritet!

riksnet.se/integritet

Data och hur vi hanterar den

Data är uppgifter som vi har och samlar in om dig och hur du använder våra tjänster – för att kunna ge dig riktigt bra upplevelser, tjänster och erbjudanden.

Vilken typ av data vi samlar in

Vi samlar in två typer av data om dig – kunddata och trafikdata.

Kunddata är uppgifter som är kopplat till din tjänst – t.ex. namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer. Det kan även vara information om vilka tjänster du har och hur du använder dem, beställningar, användar-id, lösenord och annan information som du lämnat vid dina kontakter med oss.

Trafikdata är uppgifter som är kopplade till vad som händer när du använder våra tjänster. Trafikdata behandlas i syfte att överföra ett elektroniskt meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät när du använder dina tjänster (t.ex. när du ringer ett samtal eller skickar e-post). Det är också uppgifter för att fakturera för detta meddelande eller för samtalstrafik.

Hur vi samlar in data

Vi samlar in och behandlar data som:

 • du lämnar själv när du blir kund hos oss och när du kommunicerar med oss –t.ex. när du tecknar ett abonnemang, kontaktar oss för att få information eller prenumererar på nyhetsbrev.
 • skapas när du använder någon av våra tjänster –  t.ex. när du besöker vår hemsida, ringer eller e-post.
 • vi hämtar från andra källor – t.ex. publikt tillgängliga personregister som SPAR, register som används för kreditbedömning som UC, samt från andra operatör och samarbetspartners.
 • samlas in genom att våra webbsidor använder cookies som samlar in information på och från din webbläsare.
 • Vilken information vi samlar in om dig beror på vilken/vilka av våra tjänster som du använder.

Vad vi använder data till

För att behandla data måste det finnas stöd i gällande dataskyddsreglering, en så kallad rättslig grund. Det betyder att för att vår behandling av din data ska vara laglig, krävs det att den är nödvändig (1) för att fullgöra avtalet med dig eller (2) för att fullgöra en för Riksnet rättslig förpliktelse. Behandlingen av din data får också göras (3) efter en intresseavvägning eller (4) sedan du har lämnat ditt samtycke till just den behandlingen.

För att kunna tillhandahålla tjänster och produkter behöver vi behandla och hantera dina data. Nedan följer exempel på för vilka ändamål vi behandlar din data och med stöd av vilken rättslig grund vi gör detta.

Tillhandahållande av tjänster
Vi behandlar data för att identifiera dig som kund eller användare, för att hantera och leverera beställningar i enlighet med ditt avtal och för att tillhandahålla kommunikationstjänster – t.ex. för att säkerställa drift av tjänsten och för att koppla fram ett samtal eller skicka sms eller e-post till mottagaren. Vi behandlar även data för att ta betalt för de tjänster du använder, för att hantera dina fakturor och betalningar, för kreditupplysningsändamål, för att avhjälpa fel och hantera andra incidenter, och för att hantera klagomål och reklamationer.

Rättslig grund: fullgörande av avtal

Annan kommunikation om tjänster
Vi behandlar även data i samband med annan kommunikation med dig, t.ex. när vi skickar information om och är i kontakt med dig i frågor angående våra tjänster. När du ringer till vår kundtjänst, kan samtalet komma att spelas in. När du chattar med vår kundtjänst kan de skrivna texterna analyseras. Det här gör vi för att utbilda våra medarbetare, förbättra vårt talsvar och vårt arbetssätt för att på så vis alltid kunna hjälpa dig på bästa sätt.

Rättslig grund: berättigat intresse (kunddata) och samtycke (trafikdata).

Utveckling av tjänster
Vi behandlar data för att utveckla och hantera vår verksamhet, våra tjänster och nät samt våra processer. I detta syfte kan vi även komma att sammanställa statistik för analysbehov.

Rättslig grund: berättigat intresse (kunddata) och samtycke (trafikdata)

Direktmarknadsföring
Vi behandlar olika typer av data för att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster direkt till dig. Du kan få den via t.ex. brev, telefon, sms och e-post. I detta syfte kan vi även komma att sammanställa statistik för analysbehov.

Rättslig grund: berättigat intresse (kunddata) och samtycke (trafikdata).

Informationssäkerhet och för att förhindra missbruk av tjänster
Vi behandlar data i syfte att tillgodose säkerheten för alla våra tjänster och kommunikationsnät, för att upptäcka eller förhindra olika typer av olaglig användning eller användning som på annat sätt strider mot villkoren för tjänsten. Vi behandlar även dessa uppgifter för att förhindra missbruk av nät och tjänster samt för att upptäcka och förhindra bedrägerier, virusattacker etc.

Rättslig grund: fullgörande av avtal (kunddata) och rättslig förpliktelse (trafikdata).

Efterlevnad av lagar
Vi behandlar data i syfte att fullgöra våra lagstadgade skyldigheter.

Rättslig grund: rättslig förpliktelse

Hur länge vi sparar data

Vi sparar aldrig data längre än vi behöver. Viss data slängs direkt, annan sparas olika lång tid beroende på vad uppgifterna ska användas till och våra skyldigheter enligt lag.

 • Kunddata sparas så länge du är kund hos Riksnet och därefter som längst 24 månader efter det att avtalsförhållandet upphört. Undantag gäller för sådant underlag som måste sparas enligt lag, t.ex. bokföringslagen.
 • Trafikdata sparas för faktureringsändamål. När det gäller obetalda fakturor sparas uppgifterna till dess fordran är reglerad. När fakturan är betald raderas uppgifterna efter 6 månader, med undantag för de uppgifter som sparas enligt lag, t.ex. bokföringslagen.
 • Vi sparar också trafikdata för att kunna hjälpa dig om något är fel på de tjänster som vi levererar. För att vi hela tiden ska kunna erbjuda bättre tjänster utifrån våra kunders behov, sparar vi även statistik utifrån dessa uppgifter. Denna data sparas under 6-24 månader.
 • För att begränsa skada från och skydda dig mot internetbedrägerier sparar vi IP-adresser så att vi kan eftersöka, blockera och ta bort adresser och meddelanden. På så sätt kan vi förhindra spridning av virus, spam och trojaner. Dynamiska IP-adresser i det fasta nätet sparas i 6 månader.
 • De samtal som spelats in av vår kundtjänst lagras i 14-28 dagar.

Till vem vi lämnar ut din data

Vi kan komma att lämna ut din data till:

Underleverantörer som behandlar data för vår räkning 
Inom olika områden anlitar vi olika leverantörer/servicepartners, för att kunna leverera våra tjänster. Det innebär att även de behöver viss information om dig som kund. Dessa parter får dock inte använda data om dig för något annat ändamål än för att tillhandahålla tjänsten eller på de villkor som vi anger.

Överföring till tredje land

Vissa leverantörer kan ha en del av sin verksamhet i länder utanför Sverige eller EU/EES (s.k. ”tredje land”). Om vi för att tillhandahålla tjänsten till dig överför din data till en leverantör i ett sådant tredje land, vidtar vi lämpliga skyddsåtgärder och säkerställer att överförd data hanteras enligt gällande lag. Det finns länder som EU-kommissionen har beslutat att de uppfyller den nivå på skydd för personlig integritet som krävs. Vi skriver även regelmässigt avtal med våra leverantörer om att de är tvungna att tillämpa klausuler som EU-kommissionen har godkänt beträffande skydd för den personliga integriteten.

EU-kommissionens lista över godkända tredje länder hittar du här.

EU-kommissionens standardklausuler hittar du här.

Datainspektionens sida om överföring av data till tredje land hittar du här.

Myndigheter
Vi är skyldiga att, på begäran enligt lag och myndighetsbeslut, lämna ut den data som följer av beslutet – t.ex. till polisen.

Räddningstjänst
Vid samtal till SOS Alarm.

Rättighetsinnehavare enligt upphovsrättslagstiftningen (Ipred) 
Ipred, som gäller från 2009, innebär att rättighetsinnehavare som misstänker olaglig fildelning av sina upphovsrättigheter – t.ex. film eller musik – kan vända sig till domstol. Om domstolen beslutar att vi ska lämna ut uppgifter om vem som använder en viss IP-adress, så är vi skyldiga att göra det.

Övriga
Om du har lämnat ditt samtycke kan vi även i andra fall än vad som anges i punkterna ovan komma att lämna ut din data till företag, organisationer eller personer utanför Riksnet, t.ex. nummerupplysningsföretag.

Hur vi skyddar data

Vi arbetar ständigt med att skydda våra kunders integritet. Vårt säkerhetsarbete omfattar skydd för personer, information, IT-infrastruktur, interna och publika nät, samt kontorsbyggnader och tekniska anläggningar.

Särskild uppmärksamhet ägnas åt informationssäkerhet vad gäller din data för att förebygga, förhindra och upptäcka att den sprids till utomstående eller går förlorade. Åtkomst till din data ges endast till dem som behöver det för sina arbetsuppgifter. Behandling av data loggas och kontrolleras systematiskt. Kryptering av data sker med allmänt erkända och säkra krypteringsmetoder. Vi arbetar kontinuerligt med bekämpning av spam och virus i våra nät.

Du bestämmer över din data

Viss behandling av data baseras på att vi har ditt godkännande, så kallade samtycke. Du bestämmer alltid vilken behandling som du godkänner och om du vill återkalla ditt samtycke.

Obs! För att kunna tillhandahålla tjänster och produkter behöver vi behandla och hantera dina data. Du är dock inte skyldig att lämna din data till oss. Om du väljer att inte göra det är det inte säkert att vi kan tillhandahålla alla våra produkter och tjänster till dig.

För personer under 18 år är det vårdnadshavaren som måste lämna samtycket.

Dina rättigheter

Du har rätt att veta vad vi gör med din data – varför den behandlas, under vilken tidsperiod behandlingen pågår, vilka som tar del av den och vilka konsekvenser behandlingen får. I maj 2018 får du dessutom ännu större möjlighet att bestämma över din data. Här följer dina rättigheter. Du hittar kontaktuppgifter längst bak i dokumentet.

Rätt till tillgång

Du kan kostnadsfritt begära ett registerutdrag där du tydligt anger vilken information du vill ta del av. Vi ska besvara dina önskemål utan onödigt dröjsmål och inom en månad. Om vi av någon anledning inte kan uppfylla dina önskemål, ska en motivering lämnas. Registerutdraget sänds till din folkbokföringsadress.

Rätt till rättelse

Vi har ett ansvar för att den data vi behandlar är korrekt, men du som kund har också rätt att komplettera med uppgifter som saknas och som är relevant. Om du upptäcker felaktig data om dig har du rätt att begära att få detta rättat.

Rätt till radering

Kunddata sparas så länge du är kund hos Riksnet och därefter som längst 24 månader efter det att avtalsförhållandet upphört. Fakturauppgifter och fakturaunderlag sparas så länge det är nödvändigt enligt lag, t.ex. bokföringslagen.

Som kund har du rätt att utan onödigt dröjsmål få följande data raderad om någon av följande förutsättningar gäller:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de behandlats för.
 • Om behandlingen grundar sig enbart på ditt samtycke och du återkallar detta.
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas.
 • Om du motsätter dig databehandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.
 • Om data inte har behandlats enligt regleringen.
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Om data raderas, kommer vi att underrätta dem som vi har lämnat ut data om dig till, om att denna radering har ägt rum. Detta gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebära en alltför betungande insats. Vi kommer även, på din begäran, att informera dig om till vem informationen har lämnats ut.

Rätt till invändning

Du har rätt att göra invändningar mot behandling av din data som vi utför med stöd av intresseavvägning. Du måste då specificera vilken behandling du invänder mot. Om vi anser att sådan behandling ändå ska ske, måste vi visa att det finns intressen som väger tyngre.

Om data behandlas för direkt marknadsföring har du alltid rätt att när som helst invända mot behandlingen.

Rätt till begränsning

Obs, börjar gälla 25 maj 2018.

Du har rätt att begära en tillfällig begränsning av behandling av din data. Behandlingen kan begränsas i följande situationer:

 • När du anser att din data inte är korrekt och du därför har begärt rättelse hos oss. Du kan då begära att behandlingen av din data begränsas under tiden som utredningen pågår hos oss.
 • När databehandlingen är olaglig men du motsätter dig att din data raderas och istället begär att användningen av dessa uppgifter begränsas.
 • När du behöver din data för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, även om vi inte längre behöver din data för ändamålen med vår behandling.
 • När du har invänt mot behandling av din data får vi fortsätta att behandla din data under den tid som kontrollen pågår.
 • Om behandlingen av din data begränsas tillfälligt, kommer vi underrätta dem som vi har lämnat ut den till, om att denna tillfälliga begränsning har ägt rum. Detta gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebära en alltför betungande insats.

Rätt till dataportabilitet

Obs, börjar gälla 25 maj 2018.

Du har rätt att få ut och på annat håll använda sådan data som du själv har lämnat till oss för att använda dem på annat håll (kallas också att portera). Till exempel att flytta dina uppgifter till en annan operatör eller it-miljö.

Detta gäller i de fall då du har lämnat ditt samtycke till databehandlingen eller om behandlingen behövs för att vi ska kunna tillhandahålla tjänster till dig enligt det avtal du har ingått med oss. Däremot har du inte rätt att flytta dina uppgifter om vi behandlar dessa på grund av intresseavvägning eller skyldighet enligt lag.

Anmälan av överträdelse (klagomål)

Om du anser att din data behandlas i strid med gällande regelverk, bör du anmäla det till oss snarast. Du kan också lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Skadestånd

Om du har lidit skada på grund av att din data har behandlats i strid med gällande rätt kan du ha rätt till skadestånd. Du kan då begära skadestånd från oss eller väcka skadeståndstalan i domstol. En sådan begäran ska göras skriftligen till oss.

Cookies

På våra webbsidor används cookies. Det är små textfiler som lagras på din dator när du besöker en webbplats. Cookies används för vissa funktioner som förbättrar våra webbsidor för användaren eller ger oss statistik om användandet av sajten.

På våra webbsidor används cookies. Enligt lag ska alla som besöker en webbplats informeras om vad cookies används till. Användaren ska också ges möjlighet att samtycka till att cookies används för att lagra eller hämta uppgifter i t.ex. mobil eller dator. De flesta webbläsare ger dig möjlighet att blockera cookies. Gå till riksnet.se/cookie-policy för mer information om hur vi hanterar cookies.

Försvarets radioanstalt

FRA står för Försvarets Radioanstalt och vi som operatör är skyldiga att förse FRA med vissa data. Syftet är att kartlägga yttre militära hot mot Sverige, hot från internationell terrorism och grov brottslighet etc.

För att inhämtning av signaler i elektronisk form enligt lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet ska kunna ske, är operatörer som äger tråd i vilka signaler förs över Sveriges gräns skyldiga att överföra sådan trafik till samverkanspunkter och att förse FRA med vissa ingångsvärden.

Gå till fra.se för mer infomation.

Vi skyddar barnen

För att motverka spridning av dokumenterade sexuella övergrepp på barn, samarbetar vi med polisen för att blockera besök till webbplatser som enligt dem innehåller sådant material.

Kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig Riksnet

Rätt internetkapacitet i Sverige AB är personuppgiftsansvarig och ansvarar för den data som behandlas under varumärket Riksnet.
Vi bestämmer syftet med behandlingen och på vilket sätt den ska gå till.

Rätt internetkapacitet i Sverige AB (org.nr 556669-1704)
Formvägen 5
906 21 Umeå

Telefon: 0770-339933

Kontakt för att utöva dina rättigheter

Ändra godkännande av hur vi hanterar data
Du kan återkalla dina samtycken genom att ringa vår kundtjänst.

Telefon: 0770-33 99 33

Begära tillgång till data
Privatpersoner har rätt att få information om vilken data vi behandlar om dem. Begäran görs skriftligt och ska undertecknas av den sökande samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Skicka begäran till:

Riksnet ”GDPR”
Formvägen 5
90621 Umeå

Utdragen sänds till den sökandes folkbokföringsadress inom en månad från det att ansökan inkommit till oss.

Begära rättelse av data
Ring vår kundtjänst för att begära rättelse.
Telefon:0770-33 99 33

Begära radering av data
Ring vår kundtjänst för att begära radering.

Telefon: 0770-33 99 33

Invända till behandling av data
Ring vår kundtjänst för att invända till behandling.

Telefon: 0770-33 99 33

Övriga rättigheter
Rätt till begränsning av behandling och rätt till dataportabilitet av data börjar gälla i samband med att EU:s nya dataskyddsförordning, även kallad GDPR, träder i kraft den 25 maj 2018. ­­­

Övrigt

Denna Integritetspolicy gäller när du använder produkter och tjänster som tillhandahålls av Riksnet eller när du besöker de av våra webbplatser som vänder sig till kunder i Sverige. Den gäller inte för något annat företags webbplats eller tjänster.

Integritetspolicyn kan komma att uppdateras och vi meddelar i så fall detta på riksnet.se/integritet.
Där sparar vi även tidigare versioner i ett arkiv som du då hittar på samma länk.