ALLMÄNNA VILLKOR – PRIVAT

Rätt Internet-Kapacitet i Sverige AB

Giltiga fr o m 2013-01-18

1. Allmänt

Dessa villkor gäller för avtal om internetkapacitet med tillhörande servertjänster, nedan kallat tjänsten mellan Rätt Internetkapacitet i Sverige AB (org. Nr 556669-1704), nedan kallat Riksnet och beställaren, nedan kallad Kunden. Utöver dessa allmänna avtalsvillkor kan särskilda avtalsvillkor tillkomma. Vid eventuell motstridighet skall villkoren i det särskilda avtalet gälla.

1.2 Beställning

Beställning av tjänsten görs genom att kunden skickar in ifylld och signerad beställningsblankett. Beställningen är bindande.

1.3 Leverans

Leverans sker genom att kunden erhåller anslutnings- uppgifter samt kundnummer och lösenord för server- tjänster. Startdatum för tjänsten styrs av leverans- förutsättningarna (se punkt 2.1).

1.4 Uppsägning

Abonnemanget på tjänsten löper med en fast initial avtals- period enligt kundavtalet om inget annat är avtalat. Uppsägning av tjänsten följer kalendermånad. Om uppsägning inte sker senast 30 dagar före gällande abonnemangsperiods utgång, förlängs avtal och abonnemang tills vidare med rätt till en kalandermånad uppsägningstid, utan bindningsperiod.

1.5 Överlåtelse av abonnemang

Kunden har rätt att överlåta avtal. Vid överlåtelse av abonnemang skall kunden ha betalt alla utestående avgifter fram till överlåtelsedatumet. Abonnemangskund är bunden till de priser som gällde vid avtalets tecknande och som skall ha delgetts kund genom orderbekräftelse under innevarande abonnemangsperiod. Överlåtelseavgift utgår enligt prislista på www.riksnet.se. Överlåtelsen kan göras via Riksnets Kundtjänst.

1.6 Flytt

Flytt av abonnemang kan ske förutsatt att villkoren under punkt 2.1 (förutsättningar för leverans) är uppfyllda. Avgift för flytt utgår enligt prislista på www.riksnet.se.

1.7 Lagring av kunduppgifter

För att hantering och administration av ingångna avtal skall vara möjlig måste Riksnet lagra kunduppgifter. Riksnet förbehåller sig även rätten att göra kredit- upplysning vid behov. Undertecknandet av detta avtal innebär att kunden är införstådd och samtycker till detta.

1.8 Användning av kunduppgifter

Riksnet förbehåller sig rätten att använda insamlade kunduppgifter i informativa, statistiska och annonserande
syften. Kunduppgifterna kan användas av närstående bolag i samma koncern men ej vidarebefordras eller utnyttjas på otillbörligt sätt.

2. Beskrivning av tjänsten

2.1 Förutsättningar för leverans

Grundförutsättningen för att leverans skall vara möjlig är att kunden är ansluten till något av de operatörsoberoende nät där Riksnet finns som tjänsteleverantör. Innan leverans kan ske måste beställaren även ha undertecknat kundavtalet och godkänt de allmänna villkoren.

2.2 Kapacitet

Riksnet erbjuder en internetanslutning från det operatörs- oberoende stadsnätet med maximalt 1 Gbps. Kapaciteten till kunden kan dock aldrig bli högre än den kundavtalade anslutningshastigheten gentemot det operatörsoberoende stadsnätet. Riksnet ansvarar inte för kapacitets- nedsättningar orsakade av slututrustning hos kunden, stadsnätet eller av anslutning utanför Riksnets nät som kan ha lägre kapacitet.

3. Avgifter och betalning

Månadsavgiften faktureras i förskott. Engångsavgifter faktureras enligt kundavtalet i efterskott. Första fakturan som skickas till kund omfattar ev. anslutningsavgift samt avgift för resterande del av innevarande månad samt nästkommande månad. För vissa tjänster (som t.ex. IP- telefoni) kan det tillkomma en rörlig avgift. Priset för tjänsten är det vid gällande av avtalstecknande. Därutöver kan det tillkomma en ”normal” eller ”förhöjd prisförändring” under abonnemangets löptid. Beroende på tjänsteutformning sköts faktureringen av fastighetsägaren /nätägaren – alternativt Riksnet.

3.1 Betalningsvillkor

Fakturerat belopp skall vara Riksnet tillhanda vid på fakturan angivet förfallodatum. Vid dröjsmål förbehåller sig Riksnet att i enlighet med Räntelagen § 6 (1957:635) utkräva dröjsmålsränta. Riksnet äger rätt att överlåta fakturor till kreditbolag som då övertar fordran gentemot kunden. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 24 % från förfallodagen samt 50 kronor i påminnelseavgift vid skriftlig påminnelse, samt i förekommande fall en inkassoavgift. Avgifterna kan debiteras via nästkommande faktura eller via separat faktura. Riksnet har även rätt att ta ut en avgift av 25 kronor per faktura som skickas via brev. Vid öppning av

Riksnet AB | Gruvgatan 31b | 421 30 Västra Frölunda | 090 -695 35 00 | org.nr 556669-1704 | www.riksnet.se
stängt abonnemang pga. av bristande betalning utgår en extra avgift om 199 kronor. Riksnet har i sådana fall rätt att kräva erläggande av sex (6) månaders betalning i förskott. Kund skall utan dröjsmål skriftligen meddela Riksnet om kund anser att fakturan är felaktig. Förfallodatum är 30 dagar från faktureringsdatum.

4. Brukande av tjänsten

Kunden är införstådd med att Internetanslutningen sker till ett nationellt svenskt datornät för TCP/IP-trafik och att nätet har internationella förbindelser. Uppkoppling till eller via andra nät inom Internet sker på varje näts egna villkor, vilket kan innebära anslutningsavgift, förbud mot kommersiell trafik eller liknande restriktioner.

4.1 Allmänna regler och bestämmelser

För nyttjande av tjänsten gäller följande regler:
– Kunden och övriga nyttjare av tjänsten förbinder sig att inte göra intrång i de datorresurser som är anslutna till nätet,
– att inte förstöra eller förvanska information i det anslutna nätet och i övrigt att följa de bestämmelser som anges i allmänna villkoren.
– Anslutande nät kan ha särskilda användningsregler vilka kunden förbinder sig att följa.
– Kunden får endast nyttja Internet-tjänsten i kommersiellt syfte efter skriftligt godkännande från Riksnet.
– Vidareförsäljning och vidareupplåtning av nätkapacitet är ej tillåten.
Riksnet kan under vissa omständigheter stänga av tjänsten till kunden. Omständigheter som kan leda till avstängning är:
– att användningen bryter mot regler som anges av nationella och internationella nät till vilka kunden är ansluten,
– att kunden eller kunden på annat sätt avsiktligt missbrukar näten,
– att användningen förorsakar orimlig belastning på Riksnets nät eller på annat sätt äventyrar nätets funktion och användbarhet.
Kontakt skall tas med kunden innan avstängning sker. Om fortsatt nyttjande av nätet äventyrar dess funktion och användbarhet kan dock avstängning ske omedelbart.

4.2 Regler gällande e-post

Kunden ansvarar för att användandet av e-post är förenligt med gällande lagar och regler. E-posten får inte:
– innehålla material som står i strid med gällande lagstift- ning. Detta gäller till exempel, men inte begränsat till, uppvigling, hets mot folkgrupp, barnpornografi, olaga våldsskildring, förtal eller förolämpning,
– användas för att sprida material som kan kränka upphovsrätt, t.ex böcker, bilder, musik eller datorprogram. Skulle det komma till Riksnets kännedom att missbruk eller olaglig användning förekommer, har Riksnet rätten att stänga av e-posttjänsten för kunden med omedelbar verkan. Kunden meddelas skriftligt. Om möjligt tar Riksnet kontakt med kunden innan avstängning sker. I detta fall utgår ingen kompensation till kunden.

4.3 Regler gällande webbutrymme

Om kundens webbutrymmen visar sig generera mycket stor belastning, kan Riksnet ålägga kunden att vidta åtgärder. Om föreskrivna åtgärder ej vidtas har Riksnet rätt att stänga av kundens konto för åtkomst samt att ta bort innehållet på kundens utrymme. Kunden meddelas skriftligt om att Riksnet har rätt att stänga kundens konto för åtkomst. Om möjligt tar Riksnet kontakt med kunden innan avstängning sker. I detta fall utgår ingen kompensation i form av ersättning till kunden. Kunden ansvarar för att överföring av information från egen utrustning till server skett på ett etiskt rätt sätt. Hyrt webbutrymme får inte:

 • innehålla material som står i strid med gällande lagstiftning. Detta gäller till exempel, men inte begränsat till, uppvigling, hets mot folkgrupp, barnpornografi, olaga våldsskildring, förtal eller förolämpning,
 • innehålla material som är kränkande eller stötande, t.ex. pornografi,
 • – innehålla rasistisk propaganda,
 • – sprida material som kan kränka upphovsrätt, t.ex. böcker, bilder, musik eller datorprogram.

Dessutom gäller att:

 • sabotage/störande verksamhet mot annan kund eller mot resurserna är förbjuden,
 • vidareförsäljning av tjänster på server är ej tillåtet,
 • användaridentitet ej får döljas eller försöka döljas vid användning av resurserna.

Skulle det komma till Riksnets kännedom att olagligt eller tvivelaktigt material förekommer, har Riksnet rätt att stänga av tjänsten för kunden med omedelbar verkan. Kunden meddelas skriftligen. Om möjligt tar Riksnet kontakt med kunden innan avstängning sker. I detta fall utgår ingen kompensation i form av ersättning till kunden.

ALLMÄNNA VILLKOR – TELEFONI

Rätt Internet-Kapacitet i Sverige AB

Giltiga fr o m 2013-01-18

1. Allmänt

1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Rätt Internetkapacitet i Sverige AB (Riksnet)och kund (Kunden) för den tjänst eller de tjänster som parternaträffar avtal om (Tjänsten).

1.2 I punkterna 19-24 finns särskilda villkor för Tjänsten Telefoni.

1.3 Dessa Allmänna villkor tillsammans med Beställningsbekräftelsen (Webbregistreringen) samt eventuella övriga handlingar till vilka nu nämnda avtalshandlingar hänvisar utgör Avtalet mellan Kunden och Riksnet.

1.4 För det fall att det i avtalshandlingarna förekommer motstridiga bestämmelser gäller de i följande företrädesordning;
1. Beställningsbekräftelse
2. Allmänna villkor
3. Övriga handlingar

1.5 Riksnet har rätt att utan påföljd frånträda Avtalet om det efter Avtalets ingående visar sig att tekniska förutsättningar saknas för Riksnet att tillhandahålla avtalad Tjänst till Kund.

1.6 Vissa av Riksnets tjänster tillhandahålls via andra operatörers nät och/eller genom transmissionsförbindelser från andra operatörer. Eventuella avbrott eller störningar i nämnda nät och förbindelser ansvarar inte Riksnet för. Riksnet skall dock skyndsamt påtala felet och begära rättelse hos berörd operatör.

2. Beställning, avtalets ikraftträdande mm

2.1 Riksnet förbehåller sig rätten att neka en beställning utan angivande av skäl. Vidare förbehåller sig Riksnet rätten att begära kreditupplysning på Kunden.

2.2 Avtalet träder i kraft när Riksnet godkänt och bekräftat beställningen.

3. Användning av tjänsten

3.1 Kunden får enbart använda Tjänsten för privat bruk. Kunden får inte använda tjänsten på ett otillbörligt sätt eller överlåta hela eller delar av Tjänsten till annan. Kunden får inte heller skaffa sig obehörig åtkomst till anslutna datanät.

3.2 Kunden ansvarar för innehållet i Kundens korrespondens, Kundens inlägg i nyhetsmöten eller andra aktiviteter som Kunden utför på Internet eller i system kopplade därtill.

3.3 Riksnet har rätt att utföra mindre ändringar i Tjänsten utan föregående avisering. Dessa ändringar skall vara av sådan karaktär att de endast i marginell omfattning påverkar Tjänstens funktion. Större förändringar skall aviseras i rimlig tid före förändringens ikraftträdande. Om förändringen är till väsentlig nackdel för Kunden, har denne rätt att säga upp Avtalet med verkan från det att förändringen träder i kraft. Sådan uppsägning skall ha kommit Riksnet tillhanda före förändringens ikraftträdande.

4. Utrustning

4.1 För att kunna använda Tjänsten måste Kunden ansluta teknisk utrustning i hemmet. Kunden ger Riksnet rätt att ändra och ersätta konfiguration och mjukvara i utrustningen för att upprätthålla och vidareutveckla funktionaliteten i Tjänsten.

4.2 Om Riksnet lånar ut utrustning till Kunden har Kunden inte rätt att sälja, pantsätta eller på annat sätt förfoga över denna. Kunden står risken för förlust eller skada på utrustning som ägs av Riksnet eller Kunden. Kunden skall vårda utrustningen på lämpligt sätt samt återlämna denna vid Avtalets slut. 4.3 Kunden skall i övrigt använda sådan utrustning som uppfyller vid varje tid gällande bestämmelser enligt tillämplig lagstiftning och därav följande anvisningar från Riksnet. Kunden är skyldig att omedelbart koppla från utrustning som stör Riksnets nätverk.

5. Personuppgifter

5.1 Kunden är införstådd med och samtycker till att personuppgifter som lämnas i samband med Avtalets ingående och under tillhandahållandet av tjänsten behandlas av Riksnets koncern samt bolag som koncernen samarbetar med. Behandling av personuppgifter kan ske i syfte att ansluta och tillhandahålla Tjänst, administrera Avtalet, för kundprofilering och marknadsanalys vid affärs- och produktutveckling, för marknadsföringsändamål, inklusive direkt marknadsföring samt för fakturering.

5.2 Behandling av personuppgifter skall ske i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204).

5.3 Kunden kan när som helst skriftligen återkalla det lämnade samtycket.

6. Avgifter, mm

6.1 Avgifter för Tjänstens nyttjande anges i Beställningsbekräftelsen och kan bestå av rörliga och/eller fasta avgifter, eventuell engångsavgift, faktureringsavgift samt startavgift. Kunden är betalningsansvarig för Tjänsten och medger Riksnet rätt att debitera avgifter från den tidpunkt då Avtalet träder i kraft.

6.2 Riksnet har rätt att ändra avgifterna genom sådan villkorsändring som anges i punkten 16.2. Accepterar Kunden inte avgiftsändringen tillämpas punkten 16.3.

6.3 Riksnet har rätt att fastställa en månatlig kreditgräns för Kunden. Om inget särskilt bestämts uppgår kreditgränsen till 1500 SEK kronor. Om Kundens skuld till Riksnet överstiger kreditgränsen skall Riksnet och Kunden överenskomma om lämpliga åtgärder med anledning av detta. Om sådan överenskommelse inte kan träffas eller om Riksnet inte kan få kontakt med Kunden får Riksnet vidta sådana åtgärder som skäligen är påkallade i det aktuella fallet.

7. Betalning

7.1 Löpande avgifter faktureras månadsvis i förskott. Engångssamt volymbaserade avgifter faktureras i efterskott.

7.2 Betalning skall vara Riksnet tillhanda inom den tid som anges på respektive faktura.

7.3 Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta med 2,0 % per månad från förfallodag till dess betalning sker. I förekommande fall utgår lagstadgad påminnelseavgift och inkassoavgift.

7.4 Om Kunden helt eller delvis dröjer med betalningen mer än tio (10) dagar efter det att Riksnet tillställt Kunden påminnelse har Riksnet rätt att med omedelbar verkan skriftligen säga upp avtalet för Tjänsten ifråga samt slutfakturera Kunden. I påminnelsen skall anges att underlåtenhet att betala kan medföra att tillhandahållandet av tjänsten avbryts.

7.5 Invändningar mot faktura skall ske skriftligen.

8. Immateriella tillgångar

8.1 Alla immateriella rättigheter till utrustning, mjukvara, arbetsmanualer eller annan egendom och information som tillhandahålls av Riksnet är och förblir Riksnets eller dess licensgivares egendom.

8.2 Kunden erhåller genom Avtalet en icke-exklusiv och ickeöverlåtbar rätt att använda den mjukvara som eventuellt görs tillgänglig för Kunden i samband med Kundens användning av Tjänsten. Nya versioner av tillgänglig mjukvara ingår i Tjänsten endast om så särskilt meddelas av Riksnet. Kunden får ej kopiera mjukvaran.

9. Ansvarsbegränsning

9.1 Riksnet ansvarar inte i något fall för indirekt skada såsom exempelvis utebliven vinst eller nytta, minskad produktion eller omsättning, förlust av data, skada på tredje mans egendom, hinder att uppfylla förpliktelser gentemot tredje man, eller annan följdskada samt skada som icke rimligen kunnat förutses av Riksnet.

9.2 Riksnets ansvar för direkta skador är begränsat till ett belopp motsvarande de fasta avgifter Kunden erlagt under de senaste tolv (12) månaderna (eller den kortare period som Avtalet varit gällande). Kunden skall framställa sitt krav inom skälig tid efter att skadan upptäckts eller bort upptäckas. Skälig tid är i normalfallet tre (3) månader. Framställs kravet senare än vad som nu sagts får kravet inte göras gällande.

9.3 Riksnet ansvarar inte för eventuell förlust av data, t.ex. e-post och information på personlig hemsida. Riksnet ansvarar inte heller för back-up eller säkerhetskopiering för Kundens hemsida eller material tillhörande Kunden.

10. Avtalstid och uppsägning

10.1 Avtalstiden (bindningstiden) är normalt fast och anges i Beställningsbekräftelsen. Saknar Beställningsbekräftelsen uppgift om avtalstid löper Avtalet tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid om tre (3) månader.

10.2 Avtal med fast avtalstid skall sägas upp för att upphöra att gälla. Sådan uppsägning skall ske senast tre (3) månader före avtalstidens utgång. Har avtalet ej sagts upp enligt vad som nu sagts övergår Avtalet efter avtalstidens utgång till att gälla tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid om tre (3) månader.

10.3 Uppsägningen skall för att vara giltig ske skriftligen.

11. Förtida upphörande, avstängning

11.1 Riksnet har rätt att med omedelbar verkan säga upp Avtalet om:

 • Kunden ansluter utrustning eller underlåter att koppla från utrustning i strid med Avtalets villkor samt rättelse ej vidtas omgående efter mottagande av skriftlig anmaning.
 • Kundens nyttjande av Tjänsten sker på ett sätt som
  strider mot svensk lag eller mot Riksnets användaranvisningar eller om Kunden annars använder Tjänsten på ett anstötligt, oetiskt eller oseriöst sätt
 • Kunden gör sig skyldigt till sådan betalningsförsummelse som anges i punkten 7.4 eller om Kunden försätts i konkurs eller visar andra klara tecken på obestånd.
 • Kunden på annat sätt än ovan bryter mot Avtalet och underlåter att vidta rättelse omgående efter anmaning.

11.2 Föreligger omständighet som ger Riksnet rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan har Riksnet även rätt att omedelbart stänga av Tjänster som Kunden abonnerar på. Föreligger fara i dröjsmål får sådan avstängning ske utan att Kunden dessförinnan lämnats tillfälle att vidta rättelse.

11.3 Om Riksnet inte inom nittio (90) dagar från Avtalets ingående har kopplat in avtalad Tjänst har Kunden rätt att genom skriftligt meddelande till Riksnet säga upp Avtalet till omedelbart upphörande. Kunden har i sådant fall rätt att återfå till Riksnet erlagda avgifter avseende avtalad Tjänst. Någon ersättning därutöver är Kunden dock inte berättigad till.

12. Ångerrätt

12.1 Kunden har rätt att frånträda Avtalet om Avtalet ingåtts på distans och Kunden meddelar Riksnet detta inom fjorton (14) dagar från det att Avtalet ingåtts. Sådant meddelande skall lämnas eller sändas till Riksnets kundtjänst, Gräddvägen 7, 906 20 Umeå. Kunden har alltid rätt att lämna eller sända meddelandet inom sju (7) arbetsdagar från Avtalsdagen.

12.2 Ångerrätten gäller inte om fullgörandet av Tjänsten har påbörjats under ångerfristen med Kundens samtycke.

12.3 Om Kunden utövar sin ångerrätt och Kunden har tagit emot material, skall Kunden hålla detta tillgängligt på den plats där det har tagits emot, under förutsättning att Kunden inte åsamkas olägenheter av betydelse eller kostnader. Materialet får även hållas tillgängligt på någon annan plats som Kunden anvisar, om Riksnet utan olägenhet kan hämta det där. Om Riksnet inte hämtar materialet inom tre månader från den dag då ångerfristen började löpa, tillfaller egendomen Kunden utan att Riksnet har rätt till ersättning.

12.4 Om Kunden utövar sin ångerrätt, skall Riksnet snarast och senast inom 30 dagar betala tillbaka vad Kunden har betalat till Riksnet. Tiden skall räknas från den dag då Riksnet tog emot varan eller, vid avtal om en tjänst, Kundens meddelande om att avtalet frånträtts.

13. Effekter av Avtalets upphörande

13.1 Upphör Avtalet att gälla upphör också Kundens rätt att använda Tjänsten varvid Riksnet omedelbart får återhämta eventuell utrustning som Riksnet installerat och/eller som tillhör Riksnet. Hindrar Kunden Riksnet från att återhämta utrustningen är Kunden fortsatt betalningsansvarig i enlighet med Avtalets bestämmelser.

13.2 Sägs Avtalet upp är Kunden skyldig att av installera eventuell av Riksnet tillhandahållen mjukvara i samband med tjänsten.

14. Force majeure

14.1 Part är befriat från påföljder om fullgörandet av visst åtagande förhindras eller väsentligen försvåras av omständigheter som part inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Som befriande omständighet skall bl.a. anses arbetskonflikt, krig, orolighet, blixtnedslag, eldsvåda, hårt väder, myndighetsbestämmelse eller annan offentlig reglering, fiberavbrott, allmän knapphet på transporter, varor eller energi eller annan liknande omständighet.

14.2 Om Avtalets fullgörande till väsentlig del förhindras under längre tid än tre (3) månader på grund av omständighet enligt ovan, har part rätt att med omedelbar verkan skriftligen säga upp Avtalet i vad avser berörd Tjänst.

15. Överlåtelse av avtal

15.1 Riksnet äger alltid rätt att överlåta detta Avtal eller rätten att mottaga betalning enligt detta Avtal.

15.2 Kunden äger inte rätt att överlåta detta Avtal utan Riksnets skriftliga godkännande.

15.3 Kunden äger ej rätt att sälja Tjänsterna i Avtalet vidare, helt eller delvis, om inte annat överenskommits skriftligen.

16. Ändring av villkor

16.1 Dessa allmänna villkor gäller tills vidare om inget annat avtalats.

16.2 Riksnet har rätt att efter den inledande avtalstidens (Bindningstidens) utgång ändra dessa villkor (inklusive avgifter). Sådan villkorsändring träder i kraft tidigast en (1) månad efter det att Riksnet skriftligen informerat om villkorsändringen.

16.3 Om Kunden inte accepterar villkorsändringen får Kunden säga upp Avtalet på sätt som sägs i punkten 10. Under sådan uppsägningstid skall de äldre villkoren tillämpas förutsatt att uppsägningen sker innan villkorsändringen träder i kraft.

17. Meddelanden och klagomål

17.1 Med reservation för vad som följer av lag är parterna överens om att meddelanden mellan parterna huvudsakligen skall ske genom e-post. Om Riksnet tilldelat Kunden en e-postadress kan denna användas för kommunikation från Riksnet till Kunden såvida inte Kunden meddelar att annan e-postadress skall användas.

17.2 Kunden skall underrätta Riksnet om ändring av bostadsadress och/eller fakturaadress.

17.3 Eventuella klagomål eller meddelanden från Kunden till Riksnet kan ställas till Riksnet, 090-695 35 05, info@Riksnet.se.

18. Tvist

18.1 Vid tvist mellan Riksnet och Kunden skall den i första hand lösas genom överenskommelse mellan parterna. 18.2 Kan parterna ej lösa tvisten skall tvisten avgöras av allmän domstol. På Avtalet skall tillämpas svensk lag.

18.3 Riksnet informerar att tvistlösningsförfarande för konsumenter utanför domstol inleds genom anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden.

19. Tjänsten Telefoni

19.1 Tjänstens innehåll och omfattning framgår av Beställningsbekräftelsen och av punkten 20.

20. Tjänstens omfattning

20.1 Telefoniabonnemang

20.1.1 Tjänsten innebär att Riksnet tillhandahåller ett eller, i förekommande fall, fl era telefoniabonnemang vilket ger Kunden tillgång till det allmänna fasta telefoninätet för röstsamtal.

20.2 Direktanslutning

20.2.1 Kunden direktansluts mot Riksnets del av det publika telefoninätet. Tjänstens basfunktioner svarar i huvudsak mot vad som erhålls via ett traditionellt telefoniabonnemang.

20.3 Utrustning

20.3.1 För Tjänstens nyttjande krävs att Kunden har tillgång till särskild utrustning. De tekniska krav som ställs på Kundens utrustning anges på Riksnets hemsida, www.riksnet.se, eller i produktblad som tillhandahålls av Riksnet.

21. Avgifter mm

21.1 För Tjänsten betalar Kunden abonnemangsavgift samt, i förekommande fall, fast månatlig avgift och rörlig avgift.

21.2 Den månatliga fasta avgiften inkluderar samtal till och från Kunden till andra privata abonnemang inom det fasta nätet i Sverige.

21.3 För övriga samtal, exempelvis utlandssamtal, samtal till mobilt nät, betalsamtal, mediasamtal, samtal till nummerupplysning, trafik till modempooler, samtal till Heta Linjen mm sker debitering enligt Riksnets vid var tid gällande prislista. Detsamma gäller för andra typer av användande som innebär ständiga uppkopplingar.

22. Leverans

22.1 Leverans av Tjänsten sker normalt omgående efter att bredbandet är installerat. Önskar Kunden använda ett porterat telefonnummer gäller dock en leveranstid på 6-8 veckor.

22.2 Leveransavlämningen av Tjänsten sker telefoniuttaget på ATA hos Kunden. En förutsättning för att Tjänsten ska kunnatillhandahållas Kunden är att ett ATA finns installeratpå första telefonjacket. Denna utrustning kan erhållas av Riksnet för extra kostnad.

23. Telefonnummer

23.1 Riksnet tillhandahåller geografi ska abonnentnummerserier i samtliga riktnummer områden. Kunden har möjlighet att välja ur Riksnets nummerserier vid beställning.

23.2 Telefonnumret kan ändras av tekniska, driftmässiga, eller andra särskilda skäl eller pga myndighetsbeslut. Kunden skall informeras om sådan ändring inom skälig tid.

24. Kundens åtagande

24.1 Användning av tjänsten

24.1.1 Kunden får enbart använda tjänsten för privat bruk.

24.2 Utrustning

24.2.1 Kunden är skyldig att omgående koppla ur utrustning som stör användningen av Tjänsten eller telenätet.

24.3 Avstängning

24.3.1 Riksnet har rätt att omedelbart stänga av Tjänsten om Kunden missbrukar Tjänsten eller Riksnets system eller om Kunden otillbörligt påverkar övriga Kunders nyttjande av Tjänsten eller telefoninätet i sig självt. Därefter informeras Kund om åtgärden.

25 Fel och Felanmälan

25.1 Eventuella driftavbrott, driftstörningar eller andra fel kan anmälas alla dagar mellan 08.00-22.00 via Riksnets hemsida eller via kundtjänst med tfn: 090-695 35 05.