Riksnets allmänna villkor för tjänster till konsumenter

(gäller från och med den 25 maj 2018) 

Riksnets Integritetspolicy

Kundens personliga integritet är viktig för Riksnet. Rätt Internet Kapacitet i Sverige AB (”Riksnet”) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av Kundens personuppgifter enligt Avtalet. I Riksnets Integritetspolicy www.Riksnet.se/integritet. finns mer information om vilka personuppgifter Riksnet behandlar, typ av behandling, ändamålet och den rättsliga grunden för behandlingen (såsom exempelvis samtycke), uppgifternas lagringstid samt Kundens rätt till bl.a. information, rättelse, radering och att göra invändningar.

1         Allmänt

1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Rätt Internet Kapacitet i Sverige AB (”Riksnet”) tillhandahåller ett abonnemang eller en tjänst (”Tjänsten”) till en konsument (”Kunden”). De tjänster Riksnet tillhandahåller är fast telefoni (IP-telefoni) och bredband samt andra vid var tid gällande tjänster som finns att tillgå på www.riksnet.se. Tjänsten specificeras i avtal mellan Kunden och Riksnet (”Avtalet”). Tjänstens närmare innehåll anges i vid var tid gällande beskrivning av Tjänsten. I Avtalet ingår även beställningar, bekräftelser, vid var tid gällande prislista m.m.

1.2 Om Tjänsten används för betalning av en vara eller en tjänst från en innehållsleverantör som ingått avtal med Riksnet om betalningsförmedling, ska bestämmelserna i avsnitt 5 (Betalning) i dessa allmänna villkor tillämpas avseende sådant köp. I övrigt gäller för köpet av tjänsten eller varan avtalet mellan innehållsleverantören och Kunden. Om Kunden vill reklamera en sådan vara eller tjänst ska Kunden vända sig direkt till innehållsleverantören.

1.3 Avtalet ska anses ingånget när Riksnet har bekräftat Kundens beställning eller, om detta sker tidigare, när Riksnet har börjat tillhandahålla Tjänsten till Kunden. Avtal ska upprättas skriftligen om Riksnet begär det.

1.4 Om Avtalet har träffats på distans, har Kunden ångerrätt enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. I sådant fall lämnas information om ångerrätt till Kunden.

2         Riksnets tillhandahållande av Tjänsten

2.1 Riksnet tillhandahåller Tjänsten via en anslutning till de allmänna kommunikationsnät som Riksnet äger eller via annat nät som Riksnet har rätt att leverera Tjänsten i (”Riksnets Nät”). Riksnet anger anslutningens placering (”Anslutningspunkten”).

2.2 Riksnet ska tillhandahålla Tjänsten på ett fackmässigt sätt och i överensstämmelse med Avtalet. Riksnet har rätt att anlita underleverantörer för att fullgöra sina åtaganden enligt Avtalet. Riksnet svarar i så fall för underleverantörens arbete såsom för eget arbete.

2.3 Riksnet utvecklar fortlöpande sina Tjänster. Sådana ändringar utförs på ett sådant sätt att eventuella störningar begränsas. Om ändring av Tjänsten medför att Tjänstens prestanda försämras i mer än ringa utsträckning, ska Riksnet på lämpligt sätt och senast en (1) månad i förväg informera Kunden. Detsamma gäller om ändring av Tjänsten medför att Kundens egen utrustning behöver anpassas och Kunden svarar för eventuella kostnader för anpassning av sin egen utrustning.

2.4 Riksnet får ändra Tjänsten om användning av Tjänsten medför skada eller risk för skada för Riksnet eller tredje man, till exempel på grund av Kundens användning i strid med punkt 4.1 a) – g), eller om Riksnet är skyldig att ändra Tjänsten på grund av ändrad bestämmelse i lag eller på grund av domstols eller myndighets beslut. Kunden ska i sådant fall informeras så snart det kan ske.

2.5 På grund av uppbyggnaden av Riksnets Nät eller på grund av tekniska begränsningar kan vissa tjänster och viss utrustning inte användas överallt. Närmare information om Riksnets Nät (de nät vi levererar i) finns på www.riksnet.se.

2.6 Riksnet får installera och bibehålla utrustning som är nödvändig för Tjänstens tillhandahållande inom utrymme som Kunden disponerar.

2.7 Om Riksnet tillhandahåller utrustning till Kunden som ägs eller disponeras av Riksnet (”Utrustningen”) förbehåller Riksnet sig rätten att utföra konfigurationsändringar, uppgraderingar samt i övrigt disponera Utrustningen för utveckling av tjänster under den tid som Utrustningen är ansluten mot någon Tjänst.

2.8 Kunden ansvarar för Utrustningen och står risken för skada på eller förlust av Utrustningen från den tidpunkt då Utrustningen överlämnats till Kunden och ska i övrigt följa de anvisningar som Riksnet från tid till annan utfärdar beträffande skötsel och användning av Utrustningen. Då Tjänsten upphör ska Kunden återlämna Utrustningen till Riksnet i enlighet med Riksnets vid var tid gällande anvisningar. Om så inte sker eller om Utrustningen är obrukbar
eller har utsatts för onormal förslitning har Riksnet rätt till ersättning för Utrustningen.

2.9  Behöver Riksnet tillstånd för att anlägga eller underhålla ledningar eller motsvarande fram till Anslutningspunkten, får Riksnet begära att Kunden skaffar sådant tillstånd inom skälig tid och utan kostnad för Riksnet.

2.10 Tjänsten förutsätter att Kunden har nödvändig utrustning. Riksnet garanterar inte Tjänstens funktionalitet och kvalitet om Kunden ansluter utrustning som inte är godkänd. Krav på specifik utrustning framgår i förekommande fall av vid var tid gällande beskrivning av Tjänsten.

2.11Riksnet kommer att vidta nödvändiga åtgärder vid säkerhetsbrister. Vilka åtgärder som kan komma att vidtas framgår av Riksnets Integritetspolicy www.riksnet.se/integritet.

2.12 Riksnet tilldelar Kunden abonnemangsnummer, lösenord och andra koder (”Identifikationsuppgifter”) som är nödvändiga för
att använda Tjänsten. Riksnet får ändra Identifikationsuppgifter
av tekniska, driftmässiga eller andra särskilda skäl eller på
grund av myndighets föreskrift eller beslut. Kunden ska i
god tid informeras om sådan ändring. Kunden har ingen rätt till Identifikationsuppgifterna efter att Avtalet har upphört att gälla,
om inte Parterna skriftligen har överenskommit annat eller om annat föreskrivs i lag.

3         Felavhjälpning

3.1 Med ”Fel” avses att Kunden inte kan använda Tjänsten i enlighet med Avtalet. Som Fel anses inte sådana fel som inte hindrar Kunden från att använda Tjänsten eller som endast är av mindre betydelse för Kunden. Riksnet ska avhjälpa Fel i enlighet med vad som anges i Avtalet, eller, om detta inte anges särskilt, inom skälig tid. Riksnet ansvarar endast för Fel som beror på Riksnet. Riksnet har exempelvis inte skyldighet att avhjälpa fel:

 1. då felet är hänförligt till annans nät,
 2. då felet har orsakats av ogynnsamma sändnings- eller mottagningsförhållanden för radiokommunikation,
 3. då Felet orsakats av virus eller andra yttre angrepp i Kundens eller tredje mans programvara, eller då Felet på annat sätt orsakats av tredje man eller genom omständigheter utanför Riksnets kontroll och om det inte skäligen kan anses att Riksnet ska avhjälpa Felet, eller,
 4. då felet i annat fall beror på sådana omständigheter som anges i punkt 2.5.

3.2 Om Kunden har anmält fel som har orsakats av Kunden eller av annan för vilken Kunden svarar, har Riksnet rätt till ersättning från Kunden. Ersättning kan begäras för arbete till följd av felanmälan enligt Riksnets vid var tid gällande prislista. Detsamma gäller om Riksnet efter undersökning konstaterar att något fel inte funnits. Exempel på sådana är fel som orsakats av:

 1. felaktig eller vårdslös användning av Tjänsten,
 2. underlåtenhet att följa anvisningar om användning av Tjänsten,
 3. Kundens utrustning, eller,
 4. ändring, reparation eller anslutning som utförts av någon annan än Riksnet.

3.3 Om det vid utförande av installation eller felavhjälpning framkommer behov av särskilda anläggningsarbeten, har Riksnet rätt till ersättning för utfört arbete enligt vid var tid gällande prislista. Kunden ska offereras sådant arbete i förväg.

3.4 Riksnet har rätt att begränsa tillgängligheten av Tjänsten i den omfattning som är nödvändig på grund av utbyggnad eller i övrigt av tekniska, underhållsmässiga eller driftmässiga skäl. Riksnet ska i sådant fall söka minimera avbrottstiden och vidta de åtgärder som krävs för att Kunden ska vållas minsta möjliga olägenhet. Riksnet ska i största möjliga utsträckning informera Kunden om planerade avbrott.

4         Kundens användning av Tjänsten

4.1 Kunden får använda Tjänsten för eget bruk och för det ändamål som framgår av Avtalet. Kunden svarar exempelvis för att användningen av Tjänsten inte:

 1. ger upphov till skada eller annan olägenhet för Riksnet eller tredje man,
 2. ger upphov till störningar i Riksnets Nät eller i Tjänsten, exempelvis genom massanrop eller obeställda mass-utskick, (s.k. ”spam”), eller spridande av datavirus,
 3. används i kommersiellt syfte, exempelvis som växel-funktion, gränssnitt för samtrafik eller liknande operatörsverksamhet,
 4. kränker Riksnets eller tredje mans upphovsrätt eller annan immaterialrätt,
 5. strider mot lag eller mot myndighets föreskrift eller beslut,
 6. överstiger begränsning i Kundens Avtal eller, om sådan begränsning inte anges, att Tjänsten används på ett sätt som mycket kraftigt avviker från normal användning av motsvarande tjänst, t ex nedladdning av extremt stora mängder data, upprepade extremt långa samtal eller datasessioner eller onormalt frekventa samtal, eller,
 7. i övrigt strider mot god sed eller mot Riksnets vid var tid gällande regler för Tjänsten.

 

4.2 Utrustning som Kunden ansluter ska uppfylla Riksnets vid var tid gällande anvisningar, så att inte olägenhet eller skada uppstår för Riksnet eller tredje man. Kunden åtar sig att omedelbart på Riksnets begäran koppla bort sådan utrustning från Tjänsten som orsakar störning i Riksnets Nät eller i Tjänsten, eller föranleder påstått eller befarat intrång i tredje mans rätt.

4.3 Kunden ska utan kostnad ge Riksnet tillgång till lokaler och utrustning i den utsträckning som är nödvändig för Riksnets tillhandahållande av Tjänsten. Kunden ska vidare se till att lokalerna uppfyller tillämpliga lagar och myndigheters föreskrifter med avseende på Tjänsten, såsom exempelvis klimatkrav och krav på elanslutning. Kunden svarar för den förbrukning av elström som kan behövas för användning av Tjänsten.

4.4 Kunden är gentemot Riksnet ansvarig för användningen av Tjänsten. Har Tjänsten använts av någon obehörig person, är dock Kunden betalningsansvarig för sådan användning, endast om Kunden:

 1. gett annan tillgång till Tjänsten,
 2. genom grov oaktsamhet gjort det möjligt för annan att utnyttja Tjänsten, eller,
 3. förlorat kontrollen över Tjänsten, Säkerhetskod eller Kort och inte snarast efter upptäckten anmält förlusten till Riksnet.

4.5 Kundens betalningsansvar för fast återkommande avgift kvarstår oförändrat, även om Kunden är befriad från ansvar enligt punkt 4.4.

5         Betalning

5.1 Kunden ska betala avgifter enligt gällande prislista. Fasta avgifter börjar debiteras för tid från och med att Riksnet har börjat tillhandahålla Tjänsten. Vid beställningstillfället väljer Kunden det betalningssätt som finns tillgängligt för Tjänsten.

5.2 Om Tjänsten används för betalning av en vara eller en tjänst från en innehållsleverantör som ingått avtal med Riksnet om betalningsförmedling, är Kunden betalningsansvarig för sådant köp.

5.3  Vid betalning mot faktura anges det belopp som Kunden ska betala på fakturan. Fakturan förfaller till betalning den dag som anges på fakturan.

5.4 Fakturan ska betalas i den valuta och till det konto som anges på fakturan. Betalningen anses fullgjord när den kommit Riksnet tillhanda. Riksnets har rätt att ta ut fakturaavgift. Aktuell fakturaavgift framgår av prislistan. Eventuell ändring av fakturaavgiften meddelas Kunden senast en (1) månad innan ändringen träder i kraft.

5.5 Om betalning sker på annat sätt än med ett av Riksnet översänt inbetalningskort, ska fakturanummer anges. Görs inte det, anses betalningen fullgjord när Riksnet haft skälig tid att avräkna betalningen mot fakturan. Skälig tid är i regel inom en månad efter det att beloppet kommit in på kontot. Anges ofullständigt eller felaktigt fakturanummer får Riksnet ta ut en avgift enligt prislista.

5.6 Om Kunden inte fullgjort betalningen senast på förfallodagen har Riksnet rätt till ersättning för betalningspåminnelser och inkassokostnader samt till dröjsmålsränta enligt lag.

5.7 Om Kunden har reklamerat inom skälig tid och anfört sakliga skäl mot debiteringen, ska Riksnet på Kundens begäran bevilja anstånd med betalning av det tvistiga beloppet till dess Riksnets utredning avslutats eller tvisten slutligen avgjorts. Under anståndstiden debiteras dröjsmålsränta enligt lag på den del av det tvistiga beloppet som Kunden slutligen blir skyldig att betala.

5.8 Kunden är skyldig att betala fast avgift även om Riksnet har stängt eller begränsat Tjänsten med stöd av punkt 7.1 eller punkt 7.3 första meningen.

5.9 Riksnet har rätt att ändra Kundens beloppsgräns, begära förskottsbetalning eller att Kunden ställer säkerhet för Avtalets rätta fullgörande om det till följd av kreditprövning framstår som befogat. Ändras beloppsgränsen meddelar Riksnet det skriftligen. Riksnet har vidare rätt att ur förskotterat belopp eller ställd säkerhet tillgodogöra sig belopp motsvarande sina förfallna fordringar, inklusive sådana kostnader som avses i punkt 5.6. Ränta utgår inte på förskotterat belopp.

5.10 Gäller Avtalet för viss minsta tid (bindningstid) och har uppsägning skett med stöd av punkt 14.4, förfaller fast avgift för resterande del av bindningstiden till omedelbar betalning.

5.11 Om Riksnet sagt upp Avtalet har Kunden rätt att återfå förskottsbetalda avgifter. Om Kunden sagt upp Avtalet återbetalas dock förskottsbetald avgift endast om Kunden sagt upp Avtalet på grund av att Riksnet ändrat avtalsvillkor på ett sätt som Kunden inte godtar. Sådan rätt till återbetalning gäller dock inte förskottsbetald avgift som Kunden betalat in efter det att Kunden meddelats om villkorsändringen. Motsvarande ska gälla beträffande innestående medel som en registrerad Kund har laddat sitt kontantkort med.

6         Prisavdrag

6.1 Börjar Riksnet inte tillhandahålla Tjänsten senast den dag som överenskommits eller har Tjänsten varit obrukbar på grund av fel i Tjänsten som beror på Riksnet, har Kunden rätt till prisavdrag. Avdrag görs med belopp motsvarande den del av den försenade respektive obrukbara Tjänstens fasta avgift räknat för förseningsperioden respektive den tid felet varat från den tidpunkt då felet anmäldes till Riksnet, om inte annat anges i punkt 6.2.

6.2 Ersättning på grund av försening eller fel i Tjänsten regleras som huvudregel genom avdrag på fakturan. Prisavdrag som understiger tjugofem (25) kronor per faktureringsperiod utgår inte.

7         Stängning av Tjänsten

7.1 Riksnet får stänga eller begränsa Tjänsten om:

 1. Kunden inte inom angiven tid inkommer med skriftligt avtal till Riksnet enligt punkt 1.3,
 2. Kunden trots påminnelse inte betalat faktura inom angiven tid,
 3. Kunden överskridit beloppsgräns eller underlåtit att inom angiven tid ställa begärd säkerhet eller göra förskottsbetalning enligt punkt 5.10,
 4. Kunden inte skaffat tillstånd enligt punkt 2.10 för Riksnet avseende anläggning och underhåll av ledningar,
 5. Kunden har brutit mot sina åtaganden enligt någon av punkterna 4.1 – 4.5 eller 11.1, eller,
 6. Kunden i övrigt använder Tjänsten i strid med Avtalet trots skriftligt påpekande från Riksnet.

7.2 Stängning eller begränsning enligt punkt 7.1 ska inte ske i ringa fall eller då Kunden vidtagit rättelse eller på grund av utebliven betalning om betalningen enbart avser belopp som ska förmedlas till annan.

7.3 Riksnet ska stänga eller begränsa Tjänsten om Kunden begär det, (t.ex. begäran om att spärra SIM-kort). Riksnet har rätt att stänga Tjänsten om sådan skyldighet för Riksnet följer av lag eller myndighets föreskrift eller beslut. Riksnet har även rätt att stänga Tjänsten om Riksnet uppmärksammar att det är nödvändigt av säkerhetsskäl.

8         Skadestånd

8.1 Kunden har rätt till ersättning för direkt skada som Riksnet, eller någon för vilken Riksnet svarar, förorsakat genom vårdslöshet. Kunden har inte rätt till ersättning för indirekta skador, såsom utebliven vinst eller andra följdskador.

8.2 Riksnet ansvarar inte för skada som uppkommer på grund av innehåll i data eller annan information som förmedlas vid användning av Tjänsten. Riksnet ansvarar inte heller för skada orsakad av datavirus eller motsvarande, försening, förvanskning eller förlust av data eller för Kundens eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredje man.

8.3 Begränsningarna av Riksnets skadeståndsskyldighet enligt punkterna 8.1 och 8.2 ovan gäller inte i fall av uppsåt eller grov vårdslöshet, vid personskada eller vid sådant ansvar som följer av tvingande lag.

8.4 Riksnet har rätt till ersättning för skada som Kunden, eller någon för vilken Kunden svarar, förorsakat genom vårdslöshet. Om Kundens skyldighet att utge ersättning enligt denna punkt framstår som oskäligt betungande kan ersättningen jämkas.

9         Reklamation

9.1 Invändning mot faktura eller begäran om prisavdrag eller skadestånd, ska för att kunna göras gällande framställas inom skälig tid efter det att den omständighet som föranlett invändningen eller begäran upptäckts eller bort upptäckas. Reklamation kan framföras muntligen eller skriftligen. Begäran om skadestånd ska dock alltid göras skriftligen.

10       Force majeure

10.1 Part är befriad från skyldighet att ersätta skada eller att fullgöra viss förpliktelse enligt Avtalet, om skadan eller underlåtenheten har sin grund i omständighet utanför parts kontroll (”Befriande Omständighet”) och omständigheten förhindrar, avsevärt försvårar eller försenar fullgörande av sådan förpliktelse. Detsamma gäller om underlåtenheten har sin grund i försenade leveranser från Riksnets underleverantör som orsakats av Befriande Omständighet.

10.2 Såsom Befriande Omständighet kan anses bl.a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, arbetskonflikt, blockad, krig, upplopp, sabotage, extrema väderförhållanden, blixtnedslag, brand, explosion, översvämning, naturkatastrof eller olyckshändelse.

11       Immateriella rättigheter

11.1 Avtalet innebär inte att upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter överlåts till Kunden. Kunden får inte, utöver vad som skriftligen medgivits av Riksnet, använda, kopiera, ändra eller på annat sätt hantera programvara eller annat material som hör till Tjänsten, inte heller överlåta eller upplåta rätt till sådan programvara eller material till annan. För programvara som ingår i Tjänsten kan även särskilda licensvillkor gälla.

12       Överlåtelse av Avtalet

12.1 Kunden har rätt att helt eller delvis överlåta Avtalet om Riksnet medger det. Riksnet har rätt att överlåta Avtalet till annat bolag inom samma koncern eller till tredje man som förvärvat den verksamhet som tillhandahåller Tjänsten. Kundens val av förvalsoperatör omfattas inte av överlåtelsen.

12.2 Den frånträdande Kunden är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommer efter överlåtelsetidpunkten. Den tillträdande Kunden svarar solidariskt med den frånträdande Kunden för förpliktelser som uppkommit före överlåtelsetidpunkten och som varit kända eller bort vara kända för den tillträdande Kunden vid överlåtelsetidpunkten.

13       Ändring av avtalsvillkor

13.1 Riksnet har rätt att ändra eller göra tillägg till dessa allmänna villkor. Sådan ändring eller tillägg ska meddelas Kunden senast en (1) månad innan ikraftträdandet.

13.2 Avgiftsändring sker genom att ändringen införs i prislistan. Avgiftshöjning får dock ske tidigast en (1) månad efter det att Kunden meddelats om höjningen.

13.3 Om parterna har överenskommit om bindningstid för Tjänsten, får en ändring av avtalsvillkoren som är till nackdel för Kunden verkan tidigast vid utgången av bindningstiden. Dock får Riksnet ändra villkor med ikraftträdande under gällande bindningstid om ändringen förorsakas av ändrad allmän prisnivå, ökade skatter och avgifter, höjda priser från externa underleverantörer, myndighets beslut eller ändrad lagstiftning. Kundens rätt att i sådant fall säga upp Avtalet framgår av punkt 14.2.

14       Uppsägning

14.1 Kunden har rätt att säga upp Avtalet till upphörande med
en (1) månads uppsägningstid.

14.2 Om Riksnet ändrat villkor eller i övrigt ändrat Tjänsten och ändringen är till nackdel för Kunden, får Kunden säga upp Avtalet med verkan från ändringens ikraftträdande, om uppsägningen görs inom en (1) månad efter det att Kunden informerats om förändringen. Kunden anses ha accepterat ändringen om Kunden inte säger upp Avtalet innan ändringen träder i kraft.

14.3 Riksnet har rätt att säga upp Avtalet helt eller delvis med en (1) månads uppsägningstid.

14.4 Riksnet har rätt att säga upp Avtalet helt eller delvis till omedelbart upphörande om:

 1. Kunden kommit på obestånd eller det finns befogad anledning anta att Kunden kan komma på obestånd, eller,
 2. Kundens anslutning till Tjänsten varit stängd under minst en (1) månad med stöd av punkt 7.1.

14.5 Oavsett vad som anges om uppsägningstid i punkterna 14.1 och 14.3 gäller att om parterna har överenskommit om bindningstid, får parts uppsägning verkan tidigast vid utgången av bindningstiden.

14.6 Om det i samband med installation av Tjänsten framgår att den av tekniska skäl inte kan levereras eller inte fungerar äger båda parter rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan. Kunden är i sådant fall inte skyldig att betala någon ersättning för Tjänsten.

14.7 Uppsägning ska vara skriftlig om Kunden begär det. Riksnet har rätt att begära skriftlig uppsägning då det finns befogat skäl att säkerställa att det är Kunden som gör uppsägningen.

15       Särskilda villkor för vissa Tjänster

 

5.1  Bredbandstjänsten

15.2.1 För Riksnet Bredband via Fiber krävs att den fastighet, till
vilken Tjänsten ska levereras, omfattas av ett särskilt avtal mellan Riksnet och fastighetsägare eller ekonomisk förening eller ägaren av ett stadsnät eller företrädare för sådan ägare (”kommunikations-operatör”), nedan kallat anslutningsavtalet (”Anslutningsavtalet”). Om Anslutningsavtalet skulle upphöra har Riksnet rätt att skriftligen säga upp Avtalet med en (1) månads uppsägningstid, oavsett om bindningstid har överenskommits eller inte.

15.2.2 För Tjänst som omfattar e-postkonto gäller att lagrings-utrymmet är begränsat. Kunden ansvarar för att följa vid var tid gällande begränsningar för Tjänsten. Om Kunden överskrider det tilldelade lagringsutrymmet kan Riksnet inte garantera Tjänstens funktion. Riksnet har rätt att radera e-post som inte ryms inom gällande lagringsutrymme.

15.2.3 Om Kunden inte börjat använda sitt e-postkonto senast tolv (12) månader från att Riksnet har börjat tillhandahålla Tjänsten till Kunden eller om Kunden efter att ha aktiverat ett e-postkonto inte använt kontot under en sammanhängande tid om minst tolv (12) månader, har Riksnet rätt att stänga e-postkontot.

15.2.4 Beroende på avståndet från Kundens installationsadress till närmaste telestation kan överföringshastigheten för Tjänsten ibland vara lägre än för ordinarie abonnemang. Kundens Tjänst kan av samma anledning även ha begränsningar vid uppgradering till högre bandbredd. Motsvarande gäller då viss bandbredd delas med andra kunder beroende på hur många kunder som använder Tjänsten samtidigt. Riksnet garanterar inte överföringshastigheten vid trådlös anslutning till bredbandsutrustningen.

16       Meddelande och information

16.1 Riksnet får tillhandahålla information eller annat meddelande till Kunden via Tjänsten.

16.2 Kunden ansvarar för att hålla den postadress eller e-postadress som Kunden lämnat till Riksnet uppdaterad. E-postmeddelande till av Kunden angiven e-postadress och meddelande som tillhandahållits via Tjänsten ska anses ha nått Kunden samma dag som det avsändes. Brev som avsänts till den av Kunden senast angivna postadressen ska anses mottaget senast sju (7) dagar efter avsändandet om det inte framstår som sannolikt att meddelandet anlänt efter denna tidpunkt.

17       Tvist

17.1 Tvist vid tolkning eller tillämpning av Avtalet ska avgöras
av svensk domstol enligt svensk lag. Tvist kan även prövas av Allmänna reklamationsnämnden (Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se), vars beslut är en rekommendation till parterna om hur tvisten bör lösas. Allmänna reklamationsnämnden prövar inte tvister som rör enbart underlag för fakturering av Tjänster.

 

18       Ikraftträdande

18.1 Dessa allmänna villkor gäller från och med den 25 maj 2018 och ersätter alla tidigare gällande allmänna och särskilda villkor för tjänster till konsumenter.